Společnost Larson Juhl s.r.o. se rozhodla prokazovat svůj vztah a odpovědnost ke kvalitě produktů a zajištění ochrany lesa jako jedné z nejdůležitějších složek životního prostředí.

Proto se společnost rozhodla řídit se ve svých činnostech zásadami trvale udržitelného hospodaření v lesích a poskytovat zákazníkům ujištění a důkaz, že použité dřevo pochází ze zdrojů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem. Společnost přijala závazek zavést a udržovat systém splňující požadavky kladené PEFC na spotřebitelský řetězec lesních produktů v souladu s dokumentem C-o-C. Společnost se zavazuje rozvíjet a uplatňovat systém řízení, který zabezpečuje plnění požadavků, provádět pravidelná přezkoumání funkčnosti systému C-o-C počínaje ověřováním původu dřevní suroviny a konče prodejem výrobků zákazníkovi, průběžně sledovat potřebu zdrojů a poskytovat je tak, aby potřebné zdroje pro systém C-o-C byly naplněny.

Larson Juhl s.r.o. se zavazuje řídit se sociálními, zdravotními a bezpečnostními požadavky definovanými v dokumentu CFCS 2002 a prohlašuje, že:
a) pracovníkům není zabráněno svobodně se sdružovat, vybírat si své zástupce a kolektivně vyjednávat se svým zaměstnavatelem,
b) nevyužívá nucené práce,
c) nevyužívá pracovníků, kteří nedosáhli minimálního legálního věku 15 let nebo věku ukončení povinné školní docházky,
d) neupírá svým pracovníkům stejné pracovní příležitosti a zacházení a
e) pracovní podmínky neohrožují bezpečnost a zdraví.
FSC-C168373
Načítání
Načítání