Informace o ochraně údajů


Principy zpracování údajů

V rámci tohoto obchodního vztahu budou vaše osobní údaje zpracovávány správcem a uchovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění  stanovených účelů a zákonných povinností. V následujícím textu vás  budeme informovat o jaké údaje se jedná, o způsobu jejich zpracování a o právech, na která máte v souvislosti s tím nárok, zejména s ohledem na  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kdo je zodpovědný za zpracování údajů?

Z hlediska práva na ochranu údajů je odpovědnou osobou – správcem:

Larson-Juhl s.r.o, Tovární 117, 381 01 Český Krumlov


Které vaše údaje zpracováváme? A pro jaké účely?
Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění uvedených účelů a zákonných povinností. Mohou to být případně následující kategorie:
 • Kontaktní údaje jako titul, křestní jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní čísla
 • Další informace, jako jsou přístupové údaje, adresa IP nebo platební údaje
Pokud jsme od vás obdrželi údaje, zpracujeme je pouze pro účely, pro které jsme je obdrželi nebo shromáždili, např.  
 • pro splnění a provedení smlouvy
 • pro korespondenci s vámi
 • pro splnění zákonných a právních povinností
 • pro ochranu oprávněných zájmů
 • pro vypořádání případných vzájemných záležitostí
Zpracování údajů pro jiné účely přichází v úvahu pouze tehdy, pokud  existují právní požadavky v tomto rozsahu vyžadované podle čl. 6 odst. 4  GDPR. V tomto případě samozřejmě budeme dodržovat případné informační  povinnosti dle čl. 13 odst. 3 GDPR a čl. 14 odst. 4 GDPR.
Na jakém právním základě je to založeno?
Právní základ pro zpracování osobních údajů je v zásadě – pokud neexistují zvláštní právní předpisy - čl. 6 GDPR. Zde přicházejí v úvahu  následující možnosti:  
 • Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)
 • Zpracování dat pro plnění smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b)  GDPR). Zpracování údajů je nutné zejména za účelem zajištění úplnosti a  správnosti údajů, jakož i jejich digitalizace k zajištění plnění  smlouvy.
 • Zpracování dat na základě uvážení oprávněných zájmů (čl. 6  odst. 1 písm. f) GDPR). Zpracování údajů je nezbytné zejména pro  zajištění a pro optimalizaci informovaného rozhodování stran ve vašem  zájmu, jakož pro zajištění trvale vysoké kvality a jednotnosti podpory  zákazníků ze strany správce údajů.
 • Zpracování údajů za účelem splnění zákonné povinnosti (čl. 6  odst. 1 písm. c) GDPR). Zpracování údajů se vyžaduje zejména pro  zajištění úplnosti a správnosti daňových údajů podle daňového řádu,  živnostenského zákona a obchodního zákoníku.
Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho  
souhlasu, máte právo nám poskytnutý souhlas kdykoli odvolat, a to s  budoucím účinkem. Zpracováváme-li údaje na základě uvážení oprávněných  zájmů, máte vy, jako dotčená osoba, právo vznést námitky proti  zpracování osobních údajů s přihlédnutím k požadavkům čl. 21 GDPR.
Jak dlouho budou údaje uloženy?
Data zpracováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro příslušný účel. Pokud existují zákonné požadavky na uchovávání - např. podle obchodního práva nebo daňového práva – budou příslušné osobní údaje  uchovávány po dobu trvání povinnosti uchovávat údaje (10 let). Po  uplynutí doby povinnosti uchování bude prověřeno, zda existuje potřeba  dalšího zpracování údajů. Pokud taková potřeba již neexistuje, budou  údaje vymazány. Výjimečně může být celková doba uchovávání osobních  údajů dlouhá až 30 let, je-li to nutné k určení, výkonu nebo obhajobě  právních nároků.
Samozřejmě můžete kdykoliv (viz níže) požadovat informace o námi uchovávaných vašich osobních údajích a v případě neexistence jejich  potřeby vyžádat vymazání údajů nebo omezení jejich zpracování.
Kterým osobám budou údaje předány?
Předání vašich osobních údajů třetím stranám se v zásadě uskuteční  pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění smlouvy s vámi, předání na  základě uvážení oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR  je přípustné, přičemž jsme ze zákona povinni je předat nebo pokud jste v  tomto rozsahu dali souhlas.
Přenos osobních údajů do třetí země
Nepředpokládá se, že vaše osobní údaje budou převedeny do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud to není nezbytné pro plnění  smlouvy s vámi. Podrobnosti vám budou sděleny samostatně, pokud to  vyžaduje zákon.
Kde budou údaje zpracovávány?
Vaše osobní údaje budou zpracovávány výhradně v datových centrech Spolkové republiky Německo, Nizozemska a České republiky.

Vaše práva jako "subjektu údajů" - máte následující práva:

 • Podle článku 15 GDPR máte právo na informace o osobních údajích, které o vás zpracováváme. Zejména můžete vyžadovat poskytnutí  informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích  příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje poskytnuty, o plánovaném  období uchovávání, o existenci práva na opravu, vymazání, omezení zpracování nebo vznesení námitek, existenci práva stěžovat si, o zdroji  vašich údajů, pokud nejsou shromážděny správcem údajů, jakož i o  existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování a případně  vypovídací schopnosti informací o jejich podrobnostech;
 • Podle čl. 16 GDPR máte právo požadovat bezodkladně opravu  nesprávných nebo doplnění vašich osobních údajů uložených odpovědnou  osobou;
 • Podle čl. 17 GDPR máte právo požadovat výmaz osobních údajů,  uložených správcem údajů, s výjimkou případů, kdy je zpracování  vyžadováno pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění  zákonné povinnosti z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo  obhajobu právních nároků;
 • Podle čl. 18 GDPR máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud je přesnost údajů z vaší strany zpochybňována, zpracování je protiprávní, ale odmítnete jejich vymazání,  odpovědná osoba již data nepotřebuje, avšak vy je potřebujete pro  určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo jste předložili námitky  proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR;
 • Podle čl. 20 GDPR máte právo obdržet vaše osobní údaje poskytnuté správci ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu  nebo požádat o předání jinému správci údajů;
 • Podle čl. 7 odst. 3 GDPR, máte právo kdykoli odvolat svůj udělený souhlas vůči správci údajů. To má za následek, že správce údajů  se zpracováním údajů, které byly založeny pouze na tomto souhlasu, již  nemůže v budoucnosti pokračovat; 
 • Podle čl. 77 GDPR máte právo si stěžovat dozorovému úřadu. Obecně můžete kontaktovat dozorový úřad svého obvyklého bydliště nebo  pracoviště nebo sídlo naší společnosti.
V případě žádosti o informace, která není vyhotovena písemně, žádáme o pochopení, že od vás můžeme žádat prokázání, že jste tou  osobou, za kterou se vydáváte.
Vznesení námitek:
Máte  zejména právo vznést námitky proti zpracování vašich údajů v souvislosti s přímým marketingem, pokud se tak děje na základě uvážení  oprávněných zájmů v souladu s čl. 21 odst. 1 a 2 GDPR.
V naší společnosti jsme jmenovali osobu zodpovědnou za ochranu osobních údajů. Můžete ji kontaktovat na některém z následujících kontaktů:
Martina Josková, Dis., Tovární 117, 382 01 Český Krumlov, tel.: +420 380 773 708 E-Mail: mjoskova@larsonjuhl.com.
Právo na podání stížnosti
Máte právo si stěžovat na námi provedené zpracování osobních údajů u dozorového úřadu.
V České republice je dozorovým úřadem: Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Email: posta@uoou.cz, web: https://www.uoou.cz

Načítání
Načítání